ว็บไซด์นี้ ทำขึ้นเพื่อประกอบการอบรม DLIT โดยใช้ Google Apps for Education สำหรับคณะครูโรงเรียนบ้านไผ่ ในวันที่ 11,18 และ 25 มิถุนายน 2559 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 425 โรงเรียนบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น